Pit 38

Formularz PIT-38 przeznaczony jest dla podatników uzyskujących niektóre dochody kapitałowe.

Formularz ten powinni wybrać podatnicy, którzy uzyskują przychody z objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a także z odpłatnego zbycia:

  • papierów wartościowych;
  • pożyczonych papierów wartościowych (tzw. sprzedaż krótka);
  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających;
  • udziałów w spółkach mających osobowość prawną

Zeznanie PIT-38 należy złożyć w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

W zeznaniu tym należy wykazać również przychód/dochód uzyskany ze odpłatnego zbycia papierów wartościowych, nabytych przed 1 stycznia 2004r., z wyjątkiem przychodu:

  • z odpłatnego zbycia nabytych przed dniem 1 stycznia 2003 r. obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997r.;
  • z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004r.;
  • z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 z późn. zm.), nabytych przed dniem 1 stycznia 2004r.

Jeżeli jednak odpłatne zbycie zostało dokonane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas i przychody te należy wykazać w zeznaniu PIT-38.


» Pobierz interaktywny PIT 38 «


lub pobierz druk PIT 38 do wydrukowania


PIT 38 do druku

Napisane przez Pity format 2013  •  10 stycznia 2012  •  pobierz program